Rok 2017

Uchwały podjęte na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 28 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr XXXVIII/258/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2018-2032.

Uchwała Nr XXXVIII/259/2017 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Uchwała Nr XXXVIII/260/2017 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr XXXVIII/261/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej Krzywinia na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/262/2017 w sprawie przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/263/2017 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Zbęchach.

Uchwała Nr XXXVIII/264/2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Kopaszewie.

Uchwała Nr XXXVIII/265/2017 w sprawie przejęcia w drodze darowizny przez Gminę Krzywiń nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.

Lista wiadomości