Rok 2017

Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 8 lutego 2017 roku

Uchwała Nr XXVI/184/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzywiń do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XXVI/185/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Stałych Komisji Rady Miejskiej Krzywinia za 2016 rok.

Uchwała Nr XXVI/186/2017 w sprawie przystąpienia Gminy Krzywiń do Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.

Uchwała Nr XXVI/187/2017 w sprawie zatwierdzenia ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Lubiń na lata 2016-2023”.

Uchwała Nr XXVI/188/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy letniskowej w obrębie miejscowości Mościszki.

Uchwała Nr XXVI/189/2017 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2017 roku.

Uchwała Nr XXVI/190/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/58/2007 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25 czerwca 2007 roku, w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu.

Uchwała Nr XXVI/191/2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Kopaszewie.

Uchwała Nr XXVI/192/2017 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubiniu.

UchwałaNr XXVI/193/2017  w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu.

Uchwała Nr XXVI/194/2017 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielonych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Krzywiń.

Uchwała Nr XXVI/195/2017 w sprawie przyznania w 2017 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XXVI/196/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

 

 

 

Lista wiadomości