Rok 2017

Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 27 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr XXXI/217/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2016 rok.

Uchwała Nr XXXI/218/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwała Nr XXXI/219/2017 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Łagowie.

Uchwała Nr XXXI/220/2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwała Nr XXXI/221/2017 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzywiń.

 

Lista wiadomości