Rok 2017

Uchwały podjęte na XXXV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 30 października 2017 roku

Uchwała Nr XXXV/243/2017  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXV/244/2017 w sprawie przystąpienia Gminy Krzywiń do Spółdzielni Socjalnej „ECOSS”.

Uchwała Nr XXXV/245/2017 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Gierłachowie.

Uchwała Nr XXXV/246/2017 w sprawie uchwalenia „Program współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Uchwała Nr XXXV/247/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Krzywiń instrumentem płatniczym.

Uchwała Nr XXXV/248/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku.

Uchwała Nr XXXV/249/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków Unii Europejskiej. 

Uchwała Nr XXXV/250/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Uchwała Nr XXXV/251/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017 -2033.

 

 

Lista wiadomości