Rok 2017

Uchwały podjęte na XXIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 24 kwietnia 2017 roku

Uchwała Nr XXIX/207/2017 w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu.

Uchwała Nr XXIX/208/2017 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzywiń na lata 2017-2025.

Uchwała Nr XXIX/209/2017 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywiń oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Krzywiń.

Uchwała Nr XXIX/210/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krzywiń na rok 2017.

Uchwała Nr XXIX/211/2017 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.

 

 

Lista wiadomości