Rok 2017

Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 28 lipca 2017 roku

Uchwała Nr XXXII/222/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Uchwała Nr XXXII/223/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2035.

Uchwała Nr XXXII/224/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 r..

Uchwała Nr XXXII/225/2017 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Uchwała Nr XXXII/226/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.

Uchwała Nr XXXII/227/2017 w sprawie przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń.

Uchwała Nr XXXII/228/2017 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kościanie na uchwałę Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w  Krzywiniu z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr XXXII/229/2017 w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektorów Zespołów Szkół.

Uchwała Nr XXXII/230/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/221/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzywiń.

 

Lista wiadomości